Categorias
Uncategorized

Spilling – mer enn en passiv aktivitet

Siden internett ble lansert i 1991 har den teknologiske utviklingen gått så fort at det  nærmest har vært en fulltidsjobb  å henge med i svingene.  PlayStation, nettbrett, datamaskiner og smarttelefoner har, til mange foreldres store frustrasjon, blitt allemannseie. Å vokse opp i 2020 er på mange måter ikke sammenlignbart med det å vokse opp for 30 år siden. En av de største trendene vi kan se blant de yngre generasjonene i dag er spilling,  en aktivitet som flere foreldre ser på som bortkastet og passiv. Det er ikke nødvendigvis riktig, skal vi tro Medietilsynet.

I april publiserte de en rapport som omhandler barn og deres  spillvaner. Rapporten tar for seg både tids- og pengebruk, samt en kartlegging av hvilke grupper som spiller mest og minst blant de unge.  86 prosent av de unge som svarte på undersøkelsen,  oppga at de spiller digitale spill regelmessig. Av disse oppga de fleste at de blir bedre i engelsk og syns at spilling er noe sosialt. I tillegg føler nesten halvparten at de får et stort læringsutbytte av å spille.

Fra utsiden ser det ofte ut som barn bare stirrer på en skjerm, noe som kan være bekymringsverdig for foreldre.  Likevel er det viktig å påpeke at barn kan lære enormt mye ved å spille, noe Medietilsynet er opptatt av å få fram i rapporten.  Spill har en unik evne til å engasjere spilleren, ved at de tar aktive valg som får konsekvenser.  Det er altså ikke en passiv aktivitet, snarere tvert imot!

Nøkkelen er å gjøre seg kjent med barnas  spillevaner. Sjekk ut spillene på egenhånd, eller sett deg ned og involver deg sammen med barnet! Det blir  lettere å forstå hvorfor de bruker såpass mye tid på spill dersom du selv skjønner hva de liker med det. I dag finnes det flere læringsspill som dekker deler av pensum i skolen, som utfordrer barn og unge.  Dette er en trend som er i full anmarsj inn i den norske skolen, og et fenomen som vil gjøre skolearbeidet både enklere og gøyere for alle.

«Numetry»  er et læringsspill som er skapt på grunnlag av dette.  De erfarne matematikklærerne og dyktige spillutviklerne som står bak  har lykkes i å gjøre  faget enklere, mer engasjerende og  morsommere for spilleren. Ved hjelp av et kompetent og allsidig team har  spillet utviklet seg til å bli et nyskapende og motiverende  mattespill  for barn, hvor pensumoppgaver er flettet inn på en måte som gjør at de er nærmest umerkelige.  Samtidig som at man lærer matte, blir man revet med i et univers  med engasjerende karakterer og oppslukende historier.

Spilling har kommet for å bli,  og  det er på ingen måte negativt!  Som en del av vår moderne kultur kan det både samle, lære og  engasjere yngre generasjoner, så lenge det brukes på riktig måte. Ved å åpne opp sinnet for mulighetene  som nye ressurser  bringer med seg fremfor å slå ned på den nye utviklingen, kan skolen bli enklere for langt flere.  En skal ikke langt tilbake i tid for å finne en verden uten både fjernsyn og internett.  Det gjelder bare å se på ny teknologi som en ressurs,  og et hav av muligheter vil åpne seg.

Categorias
Today's Pick Uncategorized

Barn og skjermtid 

I det teknologiske samfunnet vi lever i er det flere som kan kjenne seg igjen i at den verdifulle familietiden til stadighet går tapt til fordel for skjermtid. Teknologisk innovasjon har endret medievanene våre betraktelig, noe som kan være frustrerende for foreldre som kan se tilbake på en barndom hvor familier brukte mer tid sammen med hverandre.   

Internett vil etter alt å dømme være en stor del av livene til alle kommende generasjoner, og det er viktig å anerkjenne at det vil være det. iPad, PC og smarttelefon har alle kommet for å bli. Det finnes likevel flere gode tiltak en kan innføre dersom man ønsker en mer bevisst og smart bruk av skjermtiden til seg selv og sine barn.  

 Lag en familieplan 

Sett av enkelte tidspunkt i løpet av dagen hvor familien gjør noe som ikke involverer skjerm sammen. Teknologiske ressurser kan gjøre livet langt enklere på mange måter, men det er likevel viktig å huske på kvalitetstid sammen med familien, hvor en er til stede både fysisk og psykisk.  

 Bruk skjermtiden til noe nyttig!  

I dag finnes det flere gode verktøy som en kan bruke for å gjøre skjermtiden så verdifull som mulig. Det finnes flere spill som involverer skolepensum, som for eksempel mattespillet Numetry! Hvorfor ikke bruke skjermtiden på noe som barna vil ha nytte av å lære seg? 

En kan også bruke tid på avansert hjernetrim, tilegne seg informasjon om alt mulig, og ikke minst kommunisere med folk over hele verden. Skjermtid er heller ikke synonymt med alenetid. En kan sette seg ned foran skjermen sammen, og engasjere seg i det som blir gjort. 

Skap en skjermfri sone 

Å forby skjermtid vil neppe gjøre deg særlig populær i hjemmet, men ved å innføre skjermfrie soner kan en begrense skjermtiden betraktelig. Dette kan være nyttig for å unngå at barnet ligger våken med en skjerm ved leggetid, og kan sikre skjermfrie fellesmåltider. Et tips kan være å lage en ladestasjon utenfor de skjermfrie sonene. På den måten blir det begrenset hvor mye skjermtid barnet har tilgang på. 

Lær barna om nettvett 

Å lære barna om farene ved å dele sensitiv informasjon på internett, samt hvordan man oppfører seg, er viktig for å etablere sunne medievaner fra en tidlig alder. Det er flere farer knyttet til ferdsel på nettet, og det kan være vanskelig å holde trett med hva barnet faktisk gjør når de sitter med ansiktet rettet mot skjermen. Ting går fort, og barn er ikke nødvendigvis klare over hvilke konsekvenser som følger med det å publisere stoff på nettet.  

Helt til slutt så gjelder det å være en god rollemodell for barna, både når det gjelder skjermtid og nettvett. En kan ikke forvente at barn skal legge fra seg nettbrettet ved middagsbordet dersom forelderen ikke gjør det samme. Ved å tenke seg om to ganger før en publiserer et bilde, en kommentar eller i et forum går en frem som et godt eksempel for sine egne barn. Ved å behandle internett som en ressurs, vil det fungere som nettopp det! 

 

Categorias
Uncategorized

Spelbasert læring under corona-pandemien 

Fellesferien er ved vegs enda, og vi går ein annleis skulestart i møte. Både barn og vaksne må førebu seg på ein kvardag utanom det vanlege, sidan coronaviruset framleis set sitt preg på samfunnet vi lev i. Elevar over heile verda risikerer å måtte opphalde seg heime i si eige stove utover hausten, når dei eigentleg skulle ha vore på skulen. Uavhengig av kvar undervisninga vil finne stad, så skal det ikkje gå ut over kvaliteten.

Barna i den norske skulen har ikkje hatt tilgang på den undervisninga som dei er vant til på nærare fem månader. Fleire alternativ har vorte reiste, og med hovudvekt på videosamtalar og heimelekser har skulekvardagen vorte snudd på hovudet. 

Ifølgje utdanningsdirektoratet er det viktig å finne aktivitetar og oppgåver som eignar seg for elevane til å jobba med heimanfrå. Prinsippa for god læring og vurdering gjeld òg no som ein blir nøydd til å halda til meir tid heime, sjølv om lærarane må finn
e litt andre løysingar. Å oppnå dei same resultata som før i denne situasjonen, kan vere vanskeleg. Så kva tiltak kan bli gjort for å engasjere elevane i ein kvardag der dei har pensum å komma seg igjennom, utan fordelane dei får ved å gå på skulen? Eit tiltak som blir støtta av forsking, er spelbasert læring. 

Forsking viser at spelbasert læring kan gjere undervisning og læring lettare for fleire. 

Ved å flette spel inn i undervisninga, bidrar ein nemleg ikkje berre til variasjon i læringsprosessen. Forsking viser at spelbasert læring kan gjere undervisning og læring lettare å forstå for fleire, noko som kan hjelpe svært mange barn som finn det krevjande å konsentrera seg i klassisk skuleundervisning. Spelbasert læring bruker spel som ein læringsarena, slik at læringa blir gøy og dermed enklare å forstå.  

Eit naturleg resultat av det å måtta halde seg heime i det teknologiske samfunnet vi lever i, er meir skjermtid. Kvifor ikkje nytte denne tida til noko som barn vil kome til å få bruk for seinare i livet? 

Mattespelet Numetry er utvikla for- og med barn for å gjere matematikk så morosamt som mogleg. Erfarne spelutviklarar og dyktige lærarar har medverka i prosessen for å vise barn at matematikk er både morosamt og nyttig. Ved hjelp av historier som fangar, morosame karakterar og kule design har Numetry vorte eit spel som engasjerer og motiverer barn til å læra seg matte, utan at dei i det heile tatt tenker over at dei går igjennom pensum. 

Så lenge skulesituasjonen er som han er, er spelbasert læring eit tiltak som kan hjelpe svært mange barn til å komma seg igjennom pensum på ein god og engasjerande måte.  

Hjernen arbeider på mange måtar likt som fleire dataspel. Menneskjer tenker og lærer gjennom erfaringa dei har hatt, og vurderer situasjonar basert på desse erfaringane.

Forsking på spelbasert læring viser at elevane er meir engasjert, aktive, motiverte og at dei blir underhaldne i større grad når dei lærer via spel. Det finst fleire måtar å flette spel inn i skulekvardagen på. 

Det har no gått fem månader sidan Noreg stengte ned for alvor som følgje av coronaviruset. Det kan vere vanskeleg å vita korleis ein skal handtera den nye kvardagen på best mogleg måte, men vi står no overfor ei tid der det beste ein kan gjere er å utnytta situasjonen. Då er det mange grunnar til å ty til spelbasert læring. Dessutan, så skader det aldri å prøve ut noko nytt!  

Ved å teste ut kule og lærerike spel som bidrar til positiv skjermtid, vil det oppstå ein vinn-vinn-situasjon for både forelder og barn. Spelbasert læring har komme for å bli, noko som vil bidra til eit større og betre læringsutbytte. Så, kva ventar du på? Test ut Numetry i dag! 

Kjelde 1, https://edu.usn.no/spillbasert/ 

Kjelde 2, http://digitaldidaktikk.no/refleksjon/detalj/spillbasert-laering 

Andre kilder: 

https://hubro.education/no/blog/post/gamification-og-spillbasert-lring

Categorias
Text Post Video Post

WHAT KIDS SAY: ATLØY SCHOOL

For å kunne gjera Numetry til eit så bra spel som mogleg, har vi inngått samarbeid med 12 skular i Noreg og Sør-Amerika. Lærarane og elevane ved desse skulane gir oss kontinuerlege tilbakemeldingar, både når det gjeld mekanikken og dei visuelle aspekta ved spelet. Vi besøkte ein av desse skulane for nokre månader sidan:
Atløy – ein av våre mange gode partnarskular.
Categorias
Text Post Today's Pick Video Post

WHAT KIDS SAY: EIKEFJORD SCHOOL

For å kunne gjera Numetry til eit så bra spel som mogleg, har vi inngått samarbeid med 12 skular i Noreg og Sør-Amerika. Lærarane og elevane ved desse skulane gir oss kontinuerlege tilbakemeldingar, både når det gjeld mekanikken og dei visuelle aspekta ved spelet. Vi besøkte ein av desse skulane for nokre månader sidan:
Eikefjord – ein av våre mange gode partnarskular.